Course Time
Light Green 59:52
Orange 66:13
Yellow 32:02
White 46:01