Course Time
Light Green 78:16
Orange 51:08
Yellow 39:25
White 39:54